Cadrul legal prin care sunt acordate finanţări investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă a fost modificat, potrivit unui act normativ publicat marţi în Monitorul Oficial. Printre noutăţile care se aplică deja regăsim, printre altele, reducerea intervalului de desfășurare a sesiunii de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare sau includerea unor noi întreprinderi care pot primi ajutorul. Totodată, autorităţile estimează, în 2016, derularea a două sesiuni de înregistrare a cererilor pentru acordarea finanţărilor.

Legislaţia în vigoare stabileşte că, prin intermediul unei scheme de ajutor, statul suportă o parte dintre cheltuielile salariale pentru firmele care creează, în maximum trei ani de la finalizarea investiţiei, cel puţin zece noi locuri de muncă, dintre care minimum trei pentru lucrătorii defavorizaţi, prin:

 • înfiinţarea unei unităţi noi;
 • extinderea capacităţii unităţii existente;
 • diversificarea producţiei unităţii;
 • schimbarea fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unităţii existente.

Perioada de valabilitate a schemei în care pot fi emise acorduri pentru finanțare este cuprinsă între 1 iulie 2014 și 31 decembrie 2020, iar plata ajutorului de stat este efectuată în perioada 2015-2025, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

Pentru acest program, statul a alocat un buget maxim de 2,7 miliarde de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 332/2014, cheltuielile eligibile sunt costurile salariale, înregistrate pe o perioadă de doi ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă. Totuşi, pentru a beneficia de ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile, reglementările stabilesc că firmele trebuie să îndeplinească urmatoarele conditii:

 • locurile de muncă să fie create direct de un proiect de investiţii;
 • locurile de muncă să fie create după data primirii acordului pentru finanţare, dar nu mai târziu de trei ani de la data finalizării investiţiei.

Important! Se iau în considerare locurile de muncă nou-create în cazul în care între angajaţi şi angajator sau întreprinderi asociate acestuia nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare. De asemenea, locurile de muncă create sunt păstrate pentru o perioadă minimă de cinci ani în cazul întreprinderilor mari şi de trei ani în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Ce schimbări au intrat în vigoare?

Actul normativ amintit anterior, respectiv HG nr. 332/2014, a fost modificat marţi, odată cu publicarea în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 296 a Hotărârii Guvernului nr. 234/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, act normativ care a intrat în vigoare chiar de la momentul publicării.

În nota de fundamentare anexată documentului lansat de Ministerul Finanţelor Publice (MFP) şi apărut în Monitor, reprezentanţii instituţiei arată că, la finalul primelor trei sesiuni de înregistrare a cererilor pentru finanţarea acordată investiţiilor care promovează dezvoltarea regională, s-a constatat nevoia unei revizuiri a cadrului legislativ pentru implementarea schemei de ajutor de stat, în scopul clarificării şi detalierii anumitor prevederi. Astfel, actul normativ citat aduce mai multe modificări HG nr. 332/2014, dintre care amintim:

 • lărgirea sferei de eligibilitate a întreprinderilor, prin includerea întreprinderilor înregistrate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației;
 • reducerea intervalului de desfășurare a sesiunii de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare, de la 20 de zile lucrătoare, cu posibilitatea prelungirii, la 10 zile lucrătoare, cu impact direct asupra micșorării intervalului dintre înregistrarea și soluționarea cererilor;
 • clarificarea anumitor definiții și reglementări specifice ce au condus la dificultăți de interpretare a prevederilor în procesul de elaborare a documentațiilor pentru accesarea ajutorului de stat;
 • optimizarea mecanismului de implementare a schemei, prin:
 • reducerea intervalului de desfășurare a sesiunii de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare, cu impact direct asupra micșorării intervalului dintre înregistrarea și soluționarea cererilor, în vederea asigurării utilizării eficiente a fondurilor publice alocate schemei,
 • reglementarea posibilității de modificare a acordului pentru finanțare emis, la solicitarea întreprinderii beneficiare ca urmare a revizuirii planului de creare a locurilor de muncă,
 • revizuirea documentelor suport ce fac obiectul analizei în cadrul evaluării cererilor de acord pentru finanțare și a cererilor de plată a ajutorului de stat aprobat, cu scopul asigurării unui portofoliu de proiecte viabile, în vederea atingerii obiectivelor schemei,
 • eliminarea obligativității transmiterii documentației exclusiv prin poștă, putând fi astfel utilizate și servicii de curierat sau depunerea personală;
 • reducerea numărului maxim de cereri de plată ce pot fi depuse într-un an, de la patru la două.

Prin adoptarea acestor măsuri, iniţiatorii proiectului de act normativ îşi propun creșterea ponderii cererilor admise și, implicit, mărirea numărului de investiții generatoare de noi locuri de muncă.

O nouă sesiune de înregistrare a cererilor de acord pentru finanțare ar putea avea loc în iulie!

Ministerul Finanţelor Publice estimează derularea primei sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, în luna martie 2016″, se preciza într-un comunicat de pe pagina de internet a instituţiei.

În cazul în care bugetul alocat sesiunii din martie (maximum 450 de milioane de lei) nu este în totalitate epuizat, Ministerul Finanţelor Publice a anunţat că derularea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare va avea loc în luna iulie a acestui an.

Notă: Potrivit informaţiilor furnizate de Ministerul Finanţelor Publice, deschiderea sesiunilor de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare, precum și bugetul alocat acestora, vor fi comunicate pe site-ul instituţiei cu cel puțin 30 de zile înainte.

Încasarea ajutorului de stat!

Plata ajutorului de stat se realizează, potrivit normelor în vigoare, după efectuarea totală sau parțială a cheltuielilor eligibile, cu condiția ca prima rambursare a cheltuielilor să se realizeze ulterior creării a minimum zece noi locuri de muncă (dintre care minimum trei pentru lucrătorii defavorizați).

Prin lucrător defavorizat se înțelege orice persoană care se află în una dintre următoarele situații:

 • nu a avut un loc de muncă remunerat în ultimele şase luni;
 • are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani;
 • are vârsta peste 50 de ani;
 • nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (ISCED 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă remunerat;
 • provine din familie monoparentala, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane;
 • este membru al unei minorități etnice și are nevoie să își dezvolte competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și spori șansele de a obține un loc de muncă stabil;
 • este recunoscută ca persoană cu handicap conform legislației naționale.

Totodată, întreprinderea are obligația de a menține timp de minimum cinci ani în cazul întreprinderilor mari, respectiv trei ani în cazul IMM-urilor:

 • investiția inițială în stare de funcționare;
 • fiecare loc de muncă nou-creat (de la data la care a fost ocupat prima dată).

Ajutorul de stat se acordă pentru cheltuielile eligibile rezultate din costurile salariale înregistrate pe o perioada de doi ani consecutivi, în limita salariului mediu brut pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică, aprobat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat, valabil pentru anul depunerii cererii de acord pentru finanțare.

Cine poate beneficia de sprijin?

Vă reamintim că HG nr. 332/2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 336 din 8 mai 2014, a introdus o schemă de ajutor de stat ce are scopul de a finanţa sub formă de sume nerambursabile costurile salariale, la nivelul maxim al salariului mediu brut, înregistrate pe o perioadă de doi ani consecutivi, ca urmare a creării de minimum zece locuri de muncă determinate de realizarea unei investiţii iniţiale.

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza schemei prezentate sunt întreprinderile nou-înființate sau întreprinderile în activitate, IMM-urile sau întreprinderile mari, cu personalitate juridică, înființate conform Legii societăților nr. 31/1990 sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației (prevedere introdusă în actul normativ publicat marţi).

Prevederile în vigoare stabilesc că sunt eligibile să primească ajutorul categoriile de societăți enumerate anterior care desfășoară activități în toate sectoarele economice, cu excepția celor din:

 • sectorul pescuitului și acvaculturii;
 • sectorul producției primare de produse agricole;
 • sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole când valoarea ajutoarelor este stabilită pe bază prețului sau a cantității achiziționate de la producătorii primari;
 • categoria activităților care facilitează închiderea minelor de cărbune necompetitive;
 • sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor năvale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor și sectorul energiei;
 • categoria activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre;
 • categoria activităților de exploatare (ajutor pentru exploatare).

Legislația în vigoare stabilește și o serie de criterii pe care întreprinderile trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibile, și anume:

 • sunt înregistrate potrivit Legii nr. 31/1990 sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, după cum stabileşte proiectul de act normativ publicat de MFP;
 • nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
 • nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
 • nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
 • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate;
 • nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natură activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții;
 • nu au închis o activitate identică sau similară în spațiul economic european în cei doi ani care au precedat depunerea cererii de ajutor și, la momentul depunerii cererii, nu au planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiției inițiale, în regiunea în cauză.

Sursa: AvocatNet

Lasă un răspuns